Στοιχεία δεοντολογίας

Κατά τη χρήση των ψυχολογικών δοκιμασιών –όπως άλλωστε σε οποιαδήποτε σχετική με την επιστήμη και το επάγγελμα δραστηριότητα- , ο ψυχολόγος οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας. Αναφέρουμε, επιλεκτικά, ορισμένους από τους κανόνες οι οποίοι σχετίζονται ειδικότερα με τη χρήση των τεστ:

  • Ο ψυχολόγος πρέπει να χρησιμοποιεί επιστημονικά κατοχυρωμένα εργαλεία και ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους.
  • Εμπιστευτικότητα πληροφοριών: δεν επιτρέπεται κρυφή μαγνητοφώνηση.
  • Δεν προσφέρει οικειοθελώς υπηρεσίες. Δεν προσφέρει υπηρεσίες σε φίλους ή συγγενείς.
  • Τα τεστ θα πρέπει να χορηγούνται μόνον όταν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος και να δίνονται επεξηγήσεις για τα αποτελέσματα.
  • Οι γνωματεύσεις να απευθύνονται σε αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες.
  • Η ανακοίνωση δείκτη νοημοσύνης να γίνεται με αναφορά στα επίπεδα νοημοσύνης και όχι με αριθμούς.

 (βλ. Κώδικας Δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων):