ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων από το 2004. Τον Απρίλιο του 2007 δημιούργησε τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ και στο τέλος του ίδιου έτους διεύρυνε τις δραστηριότητές της με τα συστήματα αξιολόγησης. Στόχος της είναι να παρέχει στους επιστήμονες - επαγγελματίες στην ψυχολογία, την υγεία, την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, καθώς και στους ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τα πιο κατάλληλα, έγκυρα, σύγχρονα και διεθνώς αποδεκτά εργαλεία-συμμάχους στο έργο τους για Αξιολόγηση-Διάγνωση-Εντοπισμό (tests), γνωστικών λειτουργιών, μαθησιακών δυσκολιών, νοημοσύνης, νοητικής λειτουργίας, οπτικοκινητικής αντίληψης, διαταραχών συμπεριφοράς, αναπτυξιακών διαταραχών και λοιπών λειτουργιών για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου δημιούργησε τη ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, ένα εξειδικευμένο τμήμα στάθμισης, έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής ψυχομετρικών εργαλείων.

Έκτοτε, η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση πλαισιώνεται και συστρατεύεται με ορισμένους από τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας μας για να καλύψει το τεράστιο και δυσλειτουργικό κενό της έλλειψης σταθμισμένων εργαλείων στην Ελλάδα και στο ελληνόφωνο κοινό σε όλον τον κόσμο.

Το 2009 η Pearson Assessment, η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στα συστήματα αξιολόγησης, εμπιστεύτηκε και παραχώρησε στη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ σχετική άδεια για τη στάθμιση και εμπορική διάθεση στην Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα ορισμένων από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ψυχομετρικά εργαλεία παγκοσμίως.

Καρποί αυτής της συνεργασίας είναι οι ελληνικές σταθμίσεις-εκδόσεις των:

  • Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IVGR) τον Απρίλιο του 2014.
  • Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third Edition (WPSSI-IIIGR) και
  • Raven’s Educational, Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (CPM) και Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton (CVS) τον Ιούνιο του 2015.
  • Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης (Working Memory Rating Scale (WMRS) τον Ιούλιο του 2016.

Σε όλα τα στάδια των έργων τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και της προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων. Εκδίδονται δε, με την τελική έγκριση της Pearson.

Από το 2008 η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης στο ελληνόφωνο κοινό σε όλον τον κόσμο της ελληνικής σταθμισμένης έκδοσης του Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-III). Επίσης, σταθμίζεται και θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2017 η ελληνική έκδοση του Wechsler Intelligence Scale for Children-Fifth Edition (WISC-V), η τελευταία που κυκλοφορεί παγκοσμίως.