WAIS-IV GR - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιος μπορεί να αποκτήσει το WAIS-IV GR;

Για να μπορεί να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει κάποιος το WAIS-IVGR, πρέπει να είναι ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση για τη χρήση του WAIS-IV GR;

Παρόλο που θεωρείται δεδομένο ότι οι ψυχολόγοι γνωρίζουν από τις βασικές τους σπουδές βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων, η εκπαίδευση για τη χρήση του WAIS-IVGR θεωρείται απαραίτητη. Και τούτο διότι όπως αναφέρεται και στο Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης του WAIS-IV GR, Κεφάλαιο 1, κάτω από τον τίτλο Ευθύνες του Χρήστη, αναφέρεται: 

«...Δεδομένης της πολυπλοκότητας της χορήγησης, της διάγνωσης και της ερμηνείας της κλίμακας, οι χρήστες του WAIS–IVGR οφείλουν να έχουν εκπαιδευθεί και να διαθέτουν εμπειρία στη χορήγηση και ερμηνεία σταθμισμένων κλινικών εργαλείων. Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν εμπειρία ή να έχουν εκπαιδευθεί στην εξέταση ατόμων των οποίων η ηλικία, το γλωσσικό υπόβαθρο και το κλινικό, πολιτισμικό ή εκπαιδευτικό προφίλ είναι παρόμοιο με εκείνο των ατόμων τα οποία θα εξετάζουν...

...Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι χρήστες του WAIS–IVGR οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη επίσημη εκπαίδευση στην ψυχολογική αξιολόγηση. Παρόλο που κάποιος που έχει εκπαιδευθεί στην τεχνική διαδικασία της χορήγησης μπορεί –υπό εποπτεία– να χορηγήσει τις υποδοκιμασίες και να βαθμολογήσει τις απαντήσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα πρέπει πάντα να ερμηνεύονται από άτομα με την κατάλληλη εκπαίδευση στην ψυχολογική αξιολόγηση. Επιπλέον, οι χρήστες της κλίμακας πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις Τυπικές Αρχές της Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Αξιολόγησης (Standards•American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 1999) καθώς και με τις Διεθνείς Οδηγίες για τη Χρήση Τεστ: Έκδοση 2000 (International Test Commission/ITC, 2000)...»

Περισσότερα στοιχεία για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο του Εξεταστή, Κεφάλαιο 1.

Πώς μπορώ να εκπαιδευτώ στη χορήγηση του WAIS-IV GR;

Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, επίσημα εγκεκριμένος διοργανωτής σεμιναρίων για τα σταθμισμένα τεστ της NCS PEARSON Inc, διοργανώνει σεμινάρια που μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ψυχολόγοι, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Την επιστημονική ευθύνη για τα σεμινάρια, έχει η κα Στογιαννίδου Αριάδνη, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA, Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, η οποία είχε τη διεύθυνση του έργου της ελληνικής στάθμισης.

Μπορώ να φωτοτυπήσω τις Φόρμες Καταγραφής και τα Φυλλάδια Απαντήσεων;

Όλα τα έντυπα και τα υλικά που συνοδεύουν τα τεστ της Pearson Assessment προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή τους με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπίες κ.λπ. Η αναπαραγωγή των Φυλλαδίων Απαντήσεων ή της Φόρμας Καταγραφής είτε με σκοπό την πώληση, είτε με σκοπό τη δωρεά ή την προσωπική χρήση, καταπατά τους σχετικούς νόμους και διώκεται ποινικά. Καμία τροποποίηση, προσαρμογή ή ειδική έκδοση δε μπορεί να γίνει, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξ άλλου, είναι ευνόητο ότι κάθε μη εγκεκριμένη από τον εκδότη τροποποίηση, προσαρμογή ή ειδική έκδοση, μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των τεστ. Ο μόνος τρόπος για να προμηθευτείτε επιπλέον αναλώσιμα υλικά, είναι με παραγγελία στη Motibo Αξιολόγηση.

Δείγμα ελληνικής στάθμισης

Το δείγμα της κυρίως μελέτης περιλάμβανε 895 υποκείμενα χωρισμένα σε 13 ηλικιακές κατηγορίες από 16:0 έως 85:0 έτη. H αναλογία φύλου ήταν σύμφωνη με την κατανομή στον πληθυσμό. 

Το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες εκπαιδευτικές κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό ετών που συμμετείχαν τα υποκείμενα σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες ήταν: Υποχρεωτική εκπαίδευση ή λιγότερο (0 έως 9 έτη), Μέση εκπαίδευση (10-12 έτη) και Ανώτερη/Ανώτατη εκπαίδευση (13 και περισσότερα έτη).

Το δείγμα διαστρωματώθηκε με βάση τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης του WAIS-IV GR

Η Ελληνική Έκδοση του WAIS–IV έδειξε πολύ υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία. Η σταθερότητα ή αλλιώς αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (συντελεστής συσχέτισης r του Pearson μεταξύ των βαθμών της πρώτης και της δεύτερης χορήγησης) κυμάνθηκε μεταξύ 0,87 και 0,94, με τον ΔΤΕ να έχει τη μικρότερη και τον ΔΓΝ να έχει τη μεγαλύτερη σταθερότητα.

 
Η εσωτερική εγκυρότητα (α του Cronbach) κυμάνθηκε μεταξύ 0,90 και 0,97, με τον ΔΕΜ να έχει τη μικρότερη και τον ΔΓΝ να έχει τη μεγαλύτερη τιμή. Οι συσχετίσεις μεταξύ των βαθμών των διαφόρων υποδοκιμασιών κυμάνθηκαν μεταξύ 0,36 (μεταξύ Αναζήτησης Συμβόλων και Κατανόησης) και 0,76 (μεταξύ Λεξιλογίου και Κατανόησης), όπου οι υποδοκιμασίες που αντιστοιχούν στον ίδιο Δείκτη είχαν μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ τους απ’ ό,τι με άλλες υποδοκιμασίες. 
 
Η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων έδειξε ότι το ελληνικό δείγμα ταιριάζει πολύ καλά στο ιεραρχικό μοντέλο τεσσάρων παραγόντων που προτάθηκε για το WAIS–IV, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο.

Συνεργάτες του Προγράμματος της Ελληνικής Στάθμισης

Διεύθυνση έργου

Στογιαννίδου Αριάδνη
PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA
Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

Επιστημονική Ομάδα Έργου

Δειγματοληψία και στατιστικές αναλύσεις:

Γιαγλής Γεώργιος
MSc Statistics, University of Sheffield, ΜΔΕ Ιατρικής Ερευνητικής Τεχνολογίας και Δρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ειδικός Νευρολόγος, Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Συνεργάτες

Νεάρχου Φοινίκη
Ψυχολόγoς,ΜSc Health Psychology University of Surrey UK, Δρ Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Τσαπουτζόγλου Μαλαματή
Ψυχολόγος, ΜΔΕ Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας ΑΠΘ, ΜΔΕ Ειδικής Αγωγής ΠΑΜΑΚ

Φλωρεντίν Νέλλη
Ψυχολόγος, ΜΑ, EdM Counseling Psychology, Columbia University, USA

Κουιμτζή Ελένη-Μαρία
MA Psychology in Education, Institute of Education UK, Δρ Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Μαντζιαβά Κωνσταντίνα
Ψυχολόγος, ΜΔΕ Κοινωνικής & Κλινικής Ψυχολογίας ΑΠΘ

Χατζηλάμπου Περσεφόνη
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Ακριτίδου Μαρία
MSc School Psychology, San Jose State University, USA

Μπόζας Αντώνης
Ψυχολόγος, Υποψήφιος ΠΜΣ Αντιμετώπισης του Πόνου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμβουλοι

Δρ Jianjun Zhu
Διευθυντής Ψυχομετρικής Τμήματος Κλινικής Αξιολόγησης, Pearson US

Paul McKeown
Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης, Pearson

Οργανισμοί-Φορείς

Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Α' Ψυχιατρική Κλινική (Υπεύθυνοι συνεργασίας: Αλεβίζου Σταυρούλα και Ζαλώνης Ιωάννης)

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, (Υπεύθυνοι συνεργασίας: Φώτου Ελένη και Καρατζογλίδου Ανατολή)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδίκευσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ (Υπεύθυνη συνεργασίας: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη)

Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία για την ελληνική στάθμιση;

Η στάθμιση έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση με την άδεια της Pearson. Για την ελληνική προσαρμογή και στάθμιση του WAIS–IV χρησιμοποιήθηκε δείγμα αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού πληθυσμού και υπολογίστηκαν καινούργιες νόρμες, ειδικά για την ελληνική έκδοση του WAIS–IV. Κατά την ελληνική στάθμιση τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και της προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων. (American Educational Research Council, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 1999• International Test Commission, 2000).