Ελβίρα Μασούρα

Επίκουρη Καθηγήτρια της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας,
Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές

  • 1999Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D), Department of Experimental Psychology, University of Bristol, Αγγλία. Επιβλέπουσα: S. E. Gathercole. 
  • 1991Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ψυχολογίας (Master of Arts) με ειδίκευση στη Νοητική Υστέρηση/Μαθησιακές Δυσκολίες, Department of Psychology, University of Keele, Αγγλία. 

Προπτυχιακές σπουδές

  • 1990Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση: Ψυχολογία (βαθμός: 6,62), Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την περιοχή της πειραματικής γνωστικής ψυχολογίας με έμφαση στη μνήμη και τη γλώσσα. Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής μου δουλειάς αφορά τη σχέση των δύο αυτών γνωστικών συστημάτων. Η πιο πρόσφατη ερευνητική δουλειά μου επικεντρώνεται στην κατασκευή έργων για την εκτίμηση της εργαζόμενης σε παιδιά και ενήλικες και στην κατασκευή ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων για την εξάσκηση παιδιών σε έργα που ενδυναμώνουν την εργαζόμενη μνήμη.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • 2014Υπεύθυνη Έρευνας για την ερευνητική πρόταση «Διαχωρίζοντας το ρόλο της νοημοσύνης και της εργαζομένης μνήμης στην αναγνωστική ικανότητα παιδιών ηλικίας 6 - 7 χρόνων» η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στο ΑΠΘ – 2014. 
  • 2012Ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα “Bilingual Acquisition & Bilingual Education: The Development of Linguistic & Cognitive Abilities in Different Types of Bilingualism” το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση ΘΑΛΗΣ του ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπεύθυνη του έργου: καθηγήτρια Ιάνθη Τσιμπλή. Διάρκεια έργου 2012-15.
  • 2012Ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα “Handedness and Braille Literacy in Individuals with Severe Visual Impairments”, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Β. Αργυρόπουλος. Διάρκεια έργου 2012 – 2015.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Politimou, A.-N., Masoura E., & Kiosseoglou, G. (in press). Working Memory Rating Scale’s utility to identify children’s memory difficulties in diverse educational environments: can it work in every school? Applied Cognitive Psychology.
 
Deligkaris, P., Panagopoulou, E., Montgomery, A. J., & Masoura, E. (2014). Job Burnout and Cognitive Functioning: Is there a connection? Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organizations, 28(2), 107-123. 
 
Χρυσοχόου, E., Μασούρα, E., & Alloway, T. P. (2013). Νοημοσύνη και Εργαζόμενη Μνήμη: η Συμβολή τους στην Αναγνωστική Ευχέρεια, την Ορθογραφία και την Κατανόηση Γραπτού Λόγου σε Παιδιά Μέσης Σχολικής Ηλικίας. Στο Β. Δελληγιάννη, Α. Μπάκα, Ε. Φίγγου & Δ. Μωραίτου (Επ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Τόμος Ι΄, (σελ. 226-251). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
 
Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2012). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children, European Journal of Developmental Psychology, 1-16, DOI:10.1080/17405629.2012.686656. 
Vivas, A. B., Liaromati, I., Masoura, E., & Liontou, G. (2010). Re-examining the contribution of working memory to IOR. Psychological Research, 74, 524-531.
 
Kouvatsou, Z., Berlingeri, M., Masoura. E., & Kimiskidis, V. (2011). Neuropsychological assessment of semantically bound information processing: A case report. Neuroscience Letters, 500, 51-52.
 
Apostolidou, Μ., Siatra, V., Gini, M., Masoura, E., Foroglou, N., & Tsapkini, K. (2010). Word learning ability is correlated with phonological working memory improvement after temporal lobe resection. Academy of Aphasia, 48th Academy of Aphasia Proceedings, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 6, 74-75.
 
Μασούρα, Ε., Χρυσοχόου Ε., Θεοδωρίδου Ζ., & Τριάρχου, Λ. (Μετ.) (2010). Οι βιολογικές βάσεις της μνήμης, Christifredo Jacob. Σύναψις, 17, 36-48.
 
Annastassiadis-Symeonidis, A. & Masoura, E. (2012). Word ending part and phonological memory: a theoretical approach. In J. Van der Auwera, T. Stolz, A. Urdze & H. Otsuka (eds.), Irregularity in morphology (and beyond) (pp. 127-140). Berlin: Akademie Verlag.
 
Δαλάτση, Ν. & Μασούρα, Ε. (2011). Εργαζόμενη μνήμη και εκμάθηση νέων λέξεων σε γνωστή και σε άγνωστη ξένη γλώσσα. Στο Π. Βορριά, Δ. Τατά & Χ. Αθανασιάδου (Επ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (Τόμος Θ΄, σελ. 259-283). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
 
Μασούρα, Ε. (2010). Εργαζόμενη μνήμη: μπορεί να εργαστεί ακόμα πιο σκληρά; Στο Γ. Βογινδρούκας, Α. Οκαλίδου & Σ. Σταυρακάκη (Επ. Έκδ.), Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη (σελ. 321-344). Αθήνα: Επίκεντρο.
 
Μασούρα Ε., Gathercole, S. E., & Μπαμπλέκου Ζ. (2006). Η εμπλοκή της εργαζόμενης μνήμης σε έργα εκμάθησης νέων λέξεων: διερεύνηση σε μικρά παιδιά. Στο Φ. Βλάχος, Φ. Μπονώτη, Π. Μεταλλίδου, Ε. Δερμιτζάκη & Α. Ευκλείδη (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (Τόμος 4, σελ. 43 - 65). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 
Μασούρα, Ε., Gathercole, S. E., & Μπαμπλέκου, Z. (2004). Η συμβολή της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης στην απόκτηση λεξιλογίου. Ψυχολογία, 11(3), 341-355.
 
Σοφολόγη, Μ. & Μασούρα, Ε. (2009). Η λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης σε μαθητές με κώφωση/βαρηκοΐα. Στο Μ. Δικαίου, Ε. Γεωργάκα, Π. Μεταλλίδου & Α. Ξενικού (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας (Τόμος Η΄, σελ. 447 - 466). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ./Art of Text.
 
Μασούρα, Ε. & Καργόπουλος Φ. (2008). Οι μνήμες του πολέμου και οι πόλεμοι της μνήμης. Στο Ε. Βουτηρά (Επιμ. Έκδ.) Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου (σελ. 45-58), Αθήνα: Επίκεντρο.
 
Μασούρα, Ε. (2007). Δυσλειτουργία της εργαζόμενης μνήμης και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Υπάρχει αιτιώδης σύνδεση; Στο Π. Κορδούτης, Ζ. Παπαληγούρα & Ε. Μασούρα (Επιμ. Εκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας (Τόμος Ζ΄, σελ. 413-442). Θεσσαλονίκη: Yπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. / Αrt of Text. 
 
Μασούρα, Ε. & Gathercole, S. E. (2004). Αντιπαραβάλλοντας τη συμβολή της βραχύχρονης μνήμης και της μακρόχρονης γνώσης στην απόκτηση λεξιλογίου σε ξένη γλώσσα. Στο Μ. Δικαίου, Π. Ρούση & Δ. Χρηστίδης (Επιμ. Εκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (Τόμος ΣΤ΄, σελ. 95-108). Θεσσαλονίκη: Yπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. / Αrt of Text. 
 
Μasoura, Ε. (2006). Establishing the link between working memory function and learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4(2), 29-41.
 
Masoura, Ε. & Gathercole, S. E. (2005). Contrasting contributions of phonological short-term memory and long-term knowledge to vocabulary learning in a foreign language. Memory, 13(3/4), 422-429.
Masoura, Ε. & Gathercole, S. E. (1999). Phonological short-term memory and foreign language learning. International Journal of Psychology, 34(5/6), 383-388.