RAVEN’s Educational CPM/CVS


Τιμή:
Τιμή πώλησης: 425,00 €
Για πρώτη φορά, ΚΑΙ με Κλίμακες Λεξιλογίου

Βασικές Πληροφορίες

Το Raven’s CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

 • Συγγραφέας: John C Raven et al
 • Έτος αγγλικής έκδοσης: 2008
 • Ελληνική έκδοση: Από 22 Ιουνίου 2015
 • Που χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών
 • Τρόπος χορήγησης: Ατομικά
 • Διάρκεια χορήγησης: λιγότερο από 1 ώρα
 • Ποιοι το χορηγούν:
  • Ψυχολόγοι,
  • Απόφοιτοι τμήματος ειδικής αγωγής
  • Ειδικοί παιδαγωγοί
  • Εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί)
  • Λογοθεραπευτές

Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη σωστή χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Colored Progressive Matrices) και για πρώτη φορά από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales).

Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας.

Χρησιμοποιείται σε οργανισμούς και ιδρύματα όπου υπάρχει ανάγκη για σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός ατόμου που χρήζει άμεσης παρεμβατικής αντιμετώπισης (π.χ. κλινικές ψυχικής υγείας, θεραπευτήρια, ειδικά και γενικά σχολεία κ.λπ.). Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο για τον επαγγελματία ψυχολόγο ή ειδικό παιδαγωγό, καθώς, επίσης, για τον ερευνητή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης.

Προσαρμογή και στάθμιση στα Ελληνικά

Η διαδικασία στάθμισης των δύο κλιμάκων του Raven, CPM και CVS βασίστηκε στην πιο σύγχρονη (έγχρωμη) Βρετανική έκδοση (Raven, 2004) κατόπιν προσαρμογής κι εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης σε ελληνικό πληθυσμό. Η μελέτη στάθμισης που ακολούθησε για τη δημιουργία νορμών στα ελληνικά, πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, κάτω από την επιστημονική ευθύνη του κ. Γεωργίου Δ. Σιδερίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το δείγμα συμπεριέλαβε 1001 παιδιά από τα δύο φύλα προερχόμενα από 13 γεωγραφικά διαμερίσματα και από 8 διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων.

Περισσότερα για το Raven's CPM/CVS

To RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και, για πρώτη φορά, από Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales). Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου αξιολογούν τη λεκτική του ικανότητα, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κανείς με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες.

Η συνδυαστική χρήση των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών με μια πολύ γνωστή Λεξιλογική Δοκιμασία, αυτή του Crichton, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS, καθώς εμπλουτίζει την αρχική μη-λεκτική δοκιμασία νοημοσύνης με ένα σημαντικό στοιχείο λεκτικής νοημοσύνης. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι αδιαμφισβήτητη η ικανότητα του λεξιλογίου να προβλέψει την ακαδημαϊκή επίδοση.

Το RAVEN’S CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει σταθμιστεί σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

✔ Πολύτιμο εργαλείο για κάθε ειδικό Επιστήμονα όταν απαιτείται ανιχνευτική εκτίμηση της νοημοσύνης για αποκλεισμό νοητικού ελλείμματος, εκτίμηση της νοημοσύνης μεγάλων ομάδων, περαιτέρω αξιολόγηση, ερευνητικούς σκοπούς, καθώς προσφέρει σφαιρική εκτίμηση της νοημοσύνης σε σημαντικά σύντομο χρόνο (μέση διάρκεια χορήγησης 15 λεπτά περίπου για κάθε μία από τις δύο κλίμακές του).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Ψυχολόγο καθώς μπορεί να αξιολογήσει άτομα με γνωστικά ή νοητικά ελλείμματα ποικίλης αιτιολογίας με τρόπο εύκολο, γρήγορο και ενθαρρυντικό. Επιπλέον, καθώς απαιτεί ελάχιστη κινητική δραστηριότητα, αποτελεί «δικαιότερη» κλίμακα μέτρησης της νοημοσύνης για άτομα με αυτισμό ή άτομα με σοβαρές κινητικές διαταραχές (π.χ., μυϊκή δυστροφία, εγκεφαλική παράλυση).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για το Λογοπεδικό/Λογοθεραπευτή καθώς δεν απαιτεί απαραίτητα λεκτική απόκριση (Κλίμακα Μητρών) από τον εξεταζόμενο και είναι το μόνο που μπορεί να χορηγηθεί σε ιδιαίτερες ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με προβλήματα λόγου ή δυσκολίες ακοής.

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Ειδικό Παιδαγωγό και την υποστήριξη του διδακτικού έργου σε ειδικές τάξεις και τμήματα ένταξης καθώς:

 • Δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που είναι απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης (π.χ., WISC, WPPSI).
 • Προσφέρεται για την αξιολόγηση ατόμων από διαφορετικά πολιτιστικά και γλωσσικά περιβάλλοντα καθώς δεν επηρεάζεται από το κοινωνικο-πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών.
 • Υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτική κατάταξη (φοίτηση σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ή σε ταχύρυθμα/εμπλουτισμένα προγράμματα).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Παιδαγωγό Γενικής Αγωγής ώστε να ενισχύσει ή να απορρίψει υποθέσεις να έχουν κάποιοι μαθητές νοητική υστέρηση ή μαθησιακές δυσκολίες (αν δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ ικανότητας και επίδοσης σε ακαδημαϊκά έργα).

Το RAVEN’S Educational CPM/CVS σταθμίστηκε για τον ελληνικό πληθυσμό από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια και την τελική έγκριση της NCS Pearson Inc. Κατά την ελληνική στάθμιση τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και της προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων.

Δείγμα της Ελληνικής Στάθμισης

 • Ηλικία: 1.001 παιδιά, από 4 έως 12 έτη
 • Φύλο: Αναλογία φύλου σύμφωνα με την κατανομή στον πληθυσμό
 • Γεωγραφική Περιοχή: Διαστρωμάτωση με βάση τις 13 γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας και τη δημογραφική κατανομή
 • Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων: Οκτώ εκπαιδευτικές κατηγορίες

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ελληνικής Στάθμισης:

Δείτε επίσης: