info
 • Παρακαλώ εισάγετε την διεύθυνση σας πρώτα
Διευθύνσεις Αποστολής
Χρησιμοποιήστε σαν διεύθυνση αποστολής την διεύθυνση χρέωσης, αλλιώς κάνε κλικ στο κουμπί παρακάτω (Προσθήκη διεύθυνσης)
Προσθήκη διεύθυνσης
Ονομα SKU Ποσότητα / Ενημέρωση Τιμή:
 
Συνολική αξία προϊόντων
Δεν επιλέχθηκε τρόπος διαχείρισης και αποστολής!
Παρακαλώ επιλέξτε έναν τρόπο διαχείρισης και αποστολής και κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση':
 
Δεν βρέθηκε κάποιος τρόπος διαχείρισης και αποστολής. Ίσως δεν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία τής διεύθυνσής σας ή η περιοχή σας δεν καλύπτεται. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Σύνολο:
0,00 €
Σημειώσεις και ειδικές ζητήσεις

Οροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας και των υπηρεσιών του toposbooks.gr & του motiboaxiologisi.toposbooks.gr  είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των προϊόντων, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, καθώς και κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.toposbooks.gr  & του www. motiboaxiologisi.toposbooks.gr και

το ηλεκτρονικό κατάστημα toposbooks.gr και motiboaxiologisi.toposbooks.gr, τα δικαιώματα των οποίων έχει η εταιρεία «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία). Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του toposbooks.gr. και του motiboaxiologisi.toposbooks.gr.  Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών του toposbooks.gr  και του motiboaxiologisi.toposbooks.gr σημαίνει, σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ευθύνες επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του toposbooks.gr  και του motiboaxiologisi.toposbooks.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από τη μη ορθή ή αθέμιτη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που προκληθεί από τη χρήση οποιοδήποτε πρόβλημα, ο επισκέπτης οφείλει να καλέσει αμέσως στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., και κανείς άλλος, εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την ιστοσελίδα www.toposbooks.gr  και του www. motiboaxiologisi.toposbooks.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, εξαιτίας και του πολύ μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, ο σχεδιασμός, το κείμενο, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή άλλου, που αποτελεί περιεχόμενο του δικτυακού τόπου toposbooks.gr ή του motiboaxiologisi.toposbooks.gr, δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ουδεμία άδεια μπορεί να παρέξει η ιδιοκτήτης του www.toposbooks.gr, και του www. motiboaxiologisi.toposbooks.gr η δε χρήση τους μπορεί να γίνει μόνον ύστερα από σχετική άδεια των ιδιοκτητών.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links), που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. και συνεπώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου, που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Ανήλικοι χρήστες

Επισκέπτες/χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των φίλων, υποστηρικτών και πελατών της. Η ιστοσελίδα toposbooks.gr  και η ιστοσελίδα motiboaxiologisi.toposbooks.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση/διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι ανωτέρω όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα toposbooks.gr και motiboaxiologisi.toposbooks.gr τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια και με τη συναίνεσή τους από τους χρήστες του www.toposbooks.gr  και motiboaxiologisi.toposbooks.gr χρησιμοποιούνται από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμεύουν προκειμένου να καθορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών/χρηστών (στατιστικά), να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το toposbooks.gr ή το motiboaxiologisi.toposbooks.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συλλογή πληροφοριών

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.toposbooks.gr και www. motiboaxiologisi.toposbooks.gr να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στον Οδηγό Ανάγνωσης της ιστοσελίδας και/ ή να στείλουν e-mail στο admin@toposbooks.gr ή στο axiologisi@motibo.com.

Χρήση πληροφοριών

Η ιστοσελίδα www.toposbooks.gr και www.motiboaxiologisi.toposbooks.gr συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ως εξής: στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, στοιχεία που ο χρήστης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα και την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., στοιχεία που ο χρήστης παρέχει για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κατά καιρούς και γενικότερα ό,τι στοιχεία απαιτούνται κάθε φορά για την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ιστοσελίδας. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, ο αριθμός  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος αν το προϊόν που ζητήσατε προϋποθέτει κάτι τέτοιο, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει, ανάλογα με την υπηρεσία που κάθε φορά επιθυμείτε να σας παρέχουμε. Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. κάνει χρήση των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της ηλεκτρονικής φόρμας/αίτησης, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (α) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (β) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη κάθε φορά που αυτό απαιτείται, (γ) νέα προϊόντα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας ή προστίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, (δ) ειδικές προσφορές του toposbooks.gr ή του motiboaxiologisi.toposbooks.gr (ε) τυχόν παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το toposbooks.gr  και το motiboaxiologisi.toposbooks.gr στέλνοντας το σχετικό αίτημά σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@motibo.com ή στην axiologisi@motibo.com

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για την παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού. Επίσης, η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, για την χρέωση της οποίας απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στη χρήση των δεδομένων αυτών για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο, ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν προσκομιστεί ηλεκτρονικά, χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση.

Cookies

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου τής ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα Cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα ιστοσελίδα.

Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Το www.toposbooks.gr και το www. motiboaxiologisi.toposbooks.gr παρέχουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σ’ αυτό. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το toposbooks.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το toposbooks.gr ή το motiboaxiologisi.toposbooks.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας ή προκειμένου να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το toposbooks.gr  ή το motiboaxiologisi.toposbooks.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@toposbooks.gr ή στα τηλέφωνα 210 8222835, 210 8225183 και 210 8222856. H ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα της εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται όσον αφορά στην κατά το δυνατό εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της. Ειδικότερα, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή παρέχουν στην εταιρεία με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ., τηλεφωνικά ή με e-mail). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τρόποι πληρωμής

Διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής: 

 1. Με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, η οποία χρεώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας τράπεζας. Δεκτές κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express.
 2. Με αντικαταβολή μετρητοίς σύμφωνα με το σύστημα αντικαταβολών που εφαρμόζει η εταιρεία αποστολών. Η αντικαταβολή ισχύει για παραγγελίες εντός Ελλάδος.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

Τρόπος παράδοσης – Διαθεσιμότητα

Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με τρόπο τον οποίο επιλέγει η εταιρεία. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, οι αποστολές εντός του νομού Αττικής θα γίνεται προσπάθεια να εκτελούνται εντός 24-48 ωρών, ενώ οι αποστολές εκτός του νομού Αττικής εντός 48-72 ωρών.

Πολιτική Επιστροφών

Το toposbooks.gr και το motiboaxiologisi.toposbooks.gr στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις ηλεκτρονικές σελίδες του, να απολαμβάνετε το προνόμιο της ορθής και κατανοητής γνώσης για τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Σε κάθε περίπτωση και για την πλήρη κάλυψη των αγοραστών παραθέτουμε παρακάτω τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα προϊόντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ., Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. Στην περίπτωση αντικαταβολής, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν θα γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό που θα υποδείξει ή από τα καταστήματα της εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. Στην περίπτωση αντικαταβολής, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη με κατάθεση σε λογαριασμό που θα υποδείξει ή από τα καταστήματα της εταιρίας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής/παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, αυτοδικαίως και ρητώς αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας που αναφέρονται παραπάνω.

Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του toposbooks.gr ή του motiboaxiologisi.toposbooks.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και, ακόμη και αν δεν αφαιρείται από το παρόν, σε καμία περίπτωση όμως δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.