Σεμινάριο WAIS IV GR - 5 & 6 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2018


Τιμή:
Τιμή πώλησης: 550,00 €

Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler έχουν αναθεωρηθεί συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών για να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. Η ανάπτυξη του WAIS-IV συνεχίζει κατά το ίδιο πρότυπο ενσωματώνοντας σημαντικές αναθεωρήσεις, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδοχές των κλιμάκων Wechsler, κυρίως με την εισαγωγή νέων υποδοκιμασιών και σύνθετων δεικτών.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της χορήγησης, της βαθμολόγησης και της ερμηνείας της κλίμακας, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση της. Ειδικότερα, στην 4η αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας νοημοσύνης για ενήλικες (WAIS-IV) επιχειρείται η απομάκρυνση από τη διχοτομική προσέγγιση στη δομή των Γενικών Δεικτών Νοημοσύνης και προτείνεται ο επιμερισμός των νοητικών διεργασιών μέσω του υπολογισμού 4 σύνθετων δεικτών: Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης (ΔΛΚ), Δείκτης Αντιληπτικού Συλλογισμού (ΔΑΣ), Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης (ΔΕΜ), Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας (ΔΤΕ) για την εξαγωγή του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ) και για ένα πρωτογενές επίπεδο ερμηνείας. Η αναθεώρηση της κλίμακας δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό να αναλύσει περαιτέρω την επίδοση του εξεταζόμενου ατόμου, ώστε να διερευνήσει σε βάθος το νοητικό του δυναμικό και να καθορίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του (δευτερογενές επίπεδο ερμηνείας). Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου WAIS-IVGR είναι η εμβάθυνση τόσο στο πρωτογενές, όσο και στο δευτερογενές επίπεδο ερμηνείας της κλίμακας.

Την επιστημονική διεύθυνση και την εκπαίδευση του σεμιναρίου WAIS-IVGR έχει η Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια Διαγνωστικών μεθόδων και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA, Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Έκδοσης του WAIS-IV.

Γενικά

Το σεμινάριο γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89 & Τσαμαδού, Εξάρχεια, Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Ενήλικες (WAIS–IVGR).

Απευθύνεται σε σχετικά έμπειρους ψυχολόγους. Θεωρείται δεδομένο ότι από τις σπουδές τους, οι ψυχολόγοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων.

Παίρνουν μέρος ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι του τεστ. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 12 άτομα.

Κόστος σεμιναρίου: 550 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής 200 € μέχρι 23/4/2018.  Η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Δομή και περιεχόμενο

Το σεμινάριο αποτελείται από 20 ώρες ομαδική, δια ζώσης διδασκαλία και πρακτική άσκηση με εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης.

Διακρίνονται 3 μέρη εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική Διδασκαλία

Κατά το πρώτο μέρος του σεμιναρίου γίνεται εισαγωγή στην κλίμακα μέσω γενικής ανασκόπησης του WAIS-IVGR και της περιγραφής της ελληνικής στάθμισής του. Ακολούθως γίνεται εκπαίδευση στην ελληνική σταθμισμένη έκδοση (οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης, αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών και ασκήσεις για τον υπολογισμό των απλών και σύνθετων βαθμολογιών των υποδοκιμασιών).

ΜΕΡΟΣ Β: Πρακτική Άσκηση

Προσομοίωση Χορήγησης: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να χορηγήσει την κλίμακα σε ένα άτομο. Η χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί και να παραδοθεί στους εκπαιδευτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ασκήσεις πρωτοκόλλου WAIS–IVGR: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να δουλέψει επάνω σε ασκήσεις πρωτοκόλλου WAIS–IVGR. Προβλέπεται προθεσμία παράδοσης των ασκήσεων πρωτοκόλλου WAIS–IVGR.

ΜΕΡΟΣ Γ: Ομαδική Διδασκαλία & Παροχή Ατομικής Ανατροφοδότησης

Στο τρίτο μέρος του σεμιναρίου γίνεται περιγραφή και ανάλυση των σύνθετων δεικτών του WAIS–IVGR και εισαγωγή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στη συγγραφή αναφοράς των αποτελεσμάτων καθώς και σε θέματα διάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού και κλινικής χρησιμότητας του εργαλείου. Σε αυτό το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει ατομική ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις του στις ασκήσεις πρωτοκόλλου και στην προσομοίωση της χορήγησης.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».