Σεμινάριο WAIS-IV GR


Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler έχουν αναθεωρηθεί συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών για να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. Η ανάπτυξη του WAIS-IV συνεχίζει κατά το ίδιο πρότυπο ενσωματώνοντας σημαντικές αναθεωρήσεις, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδοχές των κλιμάκων Wechsler, κυρίως με την εισαγωγή νέων υποδοκιμασιών και σύνθετων δεικτών.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της χορήγησης, της βαθμολόγησης και της ερμηνείας της κλίμακας, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση της. Ειδικότερα, στην 4η αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας νοημοσύνης για ενήλικες (WAIS-IV) επιχειρείται η απομάκρυνση από τη διχοτομική προσέγγιση στη δομή των Γενικών Δεικτών Νοημοσύνης και προτείνεται ο επιμερισμός των νοητικών διεργασιών μέσω του υπολογισμού 4 σύνθετων δεικτών: Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης (ΔΛΚ), Δείκτης Αντιληπτικού Συλλογισμού (ΔΑΣ), Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης (ΔΕΜ), Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας (ΔΤΕ) για την εξαγωγή του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ) και για ένα πρωτογενές επίπεδο ερμηνείας. Η αναθεώρηση της κλίμακας δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό να αναλύσει περαιτέρω την επίδοση του εξεταζόμενου ατόμου, ώστε να διερευνήσει σε βάθος το νοητικό του δυναμικό και να καθορίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του (δευτερογενές επίπεδο ερμηνείας). Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου WAIS-IVGR είναι η εμβάθυνση τόσο στο πρωτογενές, όσο και στο δευτερογενές επίπεδο ερμηνείας της κλίμακας.

Την επιστημονική διεύθυνση της εκπαίδευσης του σεμιναρίου WAIS-IVGR έχει η Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια Διαγνωστικών μεθόδων και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA, Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Έκδοσης του WAIS-IV. Υπεύθυνη της εκπαίδευσης είναι η Αθανασία Λιοζίδου, B.Psych., M.Psych., M.P.H.c., επιστημονικός συνεργάτης της ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Γενικά

Το σεμινάριο γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89 & Τσαμαδού, Εξάρχεια, Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Ενήλικες (WAIS–IVGR).

Απευθύνεται σε σχετικά έμπειρους ψυχολόγους. Θεωρείται δεδομένο ότι από τις σπουδές τους, οι ψυχολόγοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων.

Παίρνουν μέρος 12–15 ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής1. Έκπτωση προβλέπεται για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε περισσότερα από 1 σεμινάρια.

Δομή και περιεχόμενο

Το σεμινάριο αποτελείται από 20 ώρες ομαδική, δια ζώσης διδασκαλία και πρακτική άσκηση με εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης.

Διακρίνονται 3 μέρη εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική Διδασκαλία

 • Ενημέρωση για τις τυπικές αρχές της εκπαιδευτικής και ψυχολογικής αξιολόγησης και τις Διεθνείς Οδηγίες για τη χρήση τεστ.
 • Γενική ανασκόπηση του WAIS–IVGR.
 • Περιγραφή της ελληνικής στάθμισης WAIS–IVGR.
 • Γενικές οδηγίες εξέτασης, χορήγησης και βαθμολόγησης.
 • Οδηγίες εξέτασης, χορήγησης και βαθμολόγησης σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. κωφά άτομα, άτομα με κινητικές δυσκολίες).
 • Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών.
 • Οδηγίες - ασκήσεις για τον υπολογισμό των βαθμολογιών των υποδοκιμασιών.
 • Οδηγίες - ασκήσεις για τον υπολογισμό των σύνθετων βαθμολογιών των υποδοκιμασιών.
 • Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής.

ΜΕΡΟΣ Β: Πρακτική Άσκηση

Προσομοίωση Χορήγησης: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να χορηγήσει την κλίμακα σε ένα άτομο. Η χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί και να παραδοθεί στους εκπαιδευτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία2. Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, να πραγματοποιήσουν την προσομοίωση χορήγησης στο χώρο της εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης.

Ασκήσεις πρωτοκόλλου WAIS–IVGR: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να δουλέψει επάνω σε ασκήσεις πρωτοκόλλου WAIS–IVGR. Προβλέπεται προθεσμία παράδοσης των ασκήσεων πρωτοκόλλου WAIS–IVGR.

ΜΕΡΟΣ Γ: Ομαδική Διδασκαλία & Παροχή Ατομικής Ανατροφοδότησης

 • Περιγραφή και ανάλυση Σύνθετων Δεικτών του WAIS–IVGR.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Εισαγωγή στη συγγραφή αναφοράς αποτελεσμάτων.
 • Εισαγωγή σε θέματα διάγνωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού.
 • Κλινική χρησιμότητα του εργαλείου: Παρουσίαση επιδόσεων κλινικών ομάδων π.χ. ήπια και μέτρια νοητική υστέρηση, μαθησιακές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (KEK), Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή, Άνοια λόγω της νόσου Alzheimer.
 • Παροχή ανατροφοδότησης για την προσομοίωση χορήγησης.
 • Παροχή ανατροφοδότησης για τις ασκήσεις πρωτοκόλλου WAIS–IVGR.
 • Παροχή ανατροφοδότησης για τη συγγραφή αναφοράς αποτελεσμάτων.
 • Συνολική ανατροφοδότηση για τα συνηθέστερα λάθη κατά τη χορήγηση και βαθμολόγηση.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

__________________
1 Η προκαταβολή επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης με ευθύνη του διοργανωτή.
2 Τα βίντεο των εκπαιδευόμενων διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της ανατροφοδότησης.