Σεμινάριο WPPSI-III GR


Στο σεμινάριο συμμετέχουν μόνον ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Το WPPSI–IIIGR αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού παιδιών από 2 ετών και 6 μηνών έως και 7 ετών και 3 μηνών. Είναι το μόνο εργαλείο που συμβάλει στην εξαγωγή σύνθετων δεικτών νοημοσύνης, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί αναθεώρηση των προηγούμενων εκδοχών των κλιμάκων Wechsler, κυρίως με την εισαγωγή νέων υποδοκιμασιών. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της χορήγησης, της διάγνωσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της κλίμακας, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση του η εκτενής εκπαίδευση. Την επιστημονική διεύθυνση της εκπαίδευσης έχει ο Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στην Παιδιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard. Υπεύθυνη της εκπαίδευσης είναι η Φαίη Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γενικά 

Το σεμινάριο γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89 & Τσαμαδού, Εξάρχεια Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά ηλικίας 2:6 έως 7:3 ετών (WPPSI–IIIGR).

Απευθύνεται σε σχετικά έμπειρους ψυχολόγους. Θεωρείται δεδομένο ότι από τις σπουδές τους οι ψυχολόγοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων.

Παίρνουν μέρος 12 – 15 ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός.

Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής1. Έκπτωση προβλέπεται για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε περισσότερα από 1 σεμινάρια.

Δομή και περιεχόμενο 

Το σεμινάριο αποτελείται από 20 ώρες ομαδική, δια ζώσης διδασκαλία και πρακτική άσκηση με εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης. 

Διακρίνονται 3 μέρη εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική Διδασκαλία

 • Ενημέρωση για τις τυπικές αρχές της εκπαιδευτικής και ψυχολογικής αξιολόγησης και τις Διεθνείς Οδηγίες για τη χρήση Τεστ.
 • Γενική ανασκόπηση του WPPSI–IIIGR.
 • Περιγραφή της ελληνικής στάθμισης WPPSI–IIIGR.
 • Γενικές οδηγίες εξέτασης, χορήγησης, βαθμολόγησης.
 • Οδηγίες εξέτασης, χορήγησης και βαθμολόγησης σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. κωφά άτομα, άτομα με κινητικές δυσκολίες).  
 • Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών.
 • Οδηγίες - ασκήσεις για τον υπολογισμό των βαθμολογιών των υποδοκιμασιών.
 • Οδηγίες - ασκήσεις για τον υπολογισμό των σύνθετων βαθμολογιών των υποδοκιμασιών. 
 • Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής.

ΜΕΡΟΣ Β: Πρακτική Άσκηση

Προσομοίωση Χορήγησης: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να χορηγήσει την κλίμακα σε ένα άτομο. Η χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί και να παραδοθεί στους εκπαιδευτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία2. Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, να πραγματοποιήσουν την προσομοίωση χορήγησης στο χώρο της εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης.

Ασκήσεις πρωτοκόλλου WPPSI–IIIGR: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να  δουλέψει επάνω σε ασκήσεις πρωτοκόλλου WPPSI–IIIGR. Προβλέπεται προθεσμία παράδοσης των ασκήσεων πρωτοκόλλου WPPSI–IIIGR.

ΜΕΡΟΣ Γ: Ομαδική Διδασκαλία & Παροχή Ατομικής Ανατροφοδότησης

 • Περιγραφή και ανάλυση Σύνθετων Δεικτών του WPPSI–IIIGR.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Εισαγωγή στη συγγραφή αναφοράς αποτελεσμάτων.
 • Εισαγωγή σε θέματα διάγνωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού.
 • Κλινική χρησιμότητα του εργαλείου. 
 • Παροχή ανατροφοδότησης για την προσομοίωση χορήγησης.
 • Παροχή ανατροφοδότησης για τις ασκήσεις πρωτοκόλλου WPPSI–IIIGR.
 • Παροχή ανατροφοδότησης για τη συγγραφή αναφοράς αποτελεσμάτων.
 • Συνολική ανατροφοδότηση για τα συνηθέστερα λάθη κατά τη χορήγηση και βαθμολόγηση.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

__________________
1 Η προκαταβολή επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης με ευθύνη του διοργανωτή.
2 Τα βίντεο των εκπαιδευόμενων διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της ανατροφοδότησης.